GDPR, Sekretess- och integritetspolicy

Denna Sekretesspolicy och Integritetspolicy (nedan och i övriga avtal kallad "integritetspolicy") beskriver hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter när du brukar våra tjänster eller besöker våra webbsidor. Denna integritetspolicy är en integrerad del av våra allmänna villkor / användaravtalet. När du väljer att besöka våra webbsidor eller använda tjänsten godkänner du genom besöket/användandet vår integritetspolicy.


Definitioner

I enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen ("GDPR") är en "personuppgift" definierad som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Vår roll som personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsbiträde och ansvarar därför för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med instruktionerna från kunden i ingånget personuppgiftsbiträdesavtal. På vår sida värnar vi om din personliga integritet. Skyldigheter enligt lagar och regler som finns i relation till personuppgifter, t.ex. personuppgiftslagen GDPR, uppfyller vi i syfte att skydda dina uppgifter. Vi lämnar inte under några som helst omständigheter ut dina uppgifter till tredje part, med undantag till polisen, om pågående utredning kan påvisas.


Överföring av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kommer aldrig att använda dina uppgifter för att skicka information annan än den vi anser nödvändig för användning av våra tjänster. De underleverantörer, underbitträden, som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag listas i personuppgiftsbiträdesavtalet med våra kunder. Vi ställer samma strikta krav på dem som vi gör på våra egna tjänster vad gäller lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

 • RocketLabs AB är personuppgiftsbiträde
 • Viatel Sweden AB är personuppgiftsbiträde


Behandling av personuppgifter

Linje24.se värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur personuppgifter samlas in, behandlas av Linje24.se och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, t ex telefonnummer. Vi lagrar även uppgifter om dina köp. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. När du beställer tjänster av Linje24, besöker linje24.se eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Linje24.se behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
 • För att ge dig information om och fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser i uppdrag och löpande ärenden.
 • Vid fakturering
 • Vid bokföring
 • Vid löneutbetalning
 • För att förbättra vår kommunikation, service, och tjänster till dig
 • För att kunna besvara dina frågor
 • Bjuda in till event och evenemang
 • Kundundersökningar
 • Marknadsföring


Laglig grund

Behandlingen av personuppgifter sker med laglig grund avtal, för att Linje24.se ska kunna uppfylla avtal med dig som kund. Som kund har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade och rättade genom att meddela detta till oss. Observera att om du begär att dina uppgifter ska raderas kan du inte längre vara kund. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som ställs enligt exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.


Undersökningar, marknadsföring etc

Linje24.se kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med oss anpassa hur du önskar att Linje24.se kontaktar dig.


Tillgång till uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.


Skydd av uppgifter

Linje24.se vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen.


Lagring

Linje24.se lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket “Skydd av uppgifter”.


Tid för lagring

När du lämnar dina personuppgifter till Linje24.se ger du medgivande till Linje24.se att registrera och lagra lämnad information samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Linje24.se:s IT-system.


Dina rättigheter

Om dina personuppgifter finns registrerade hos oss har du rätt att begära ut dem och är de felaktiga har du rätt att korrigera dem. Ofullständiga uppgifter har du rätt att komplettera och vill du får du dina personuppgifter raderade. Väljer du att radera dina personuppgifter får detta som konsekvens att vi inte kan ha kvar dig som användare på låsta delar. Vi kommer även fortsätta att lagra eller behandla dina personuppgifter om detta krävs enligt lag.

Personuppgifter som du begär ut levereras i strukturerat, digitalt och maskinläsbart format.


Kontakt med slutanvändare och kund

Som användare av våra tjänster eller besökare på vår hemsida blir du inte kontaktad av oss med erbjudanden.

När du som kund uppger kontaktuppgifter till oss används de endast för att leverera lösenord, informera om tjänsten eller lämna annan relevant information.


Elektroniska kakor

Elektroniska kakor ("cookies") kan placeras på din enhet när du besöker en webbsida. Även vid besök på våra webbsidor lagras cookies på din dator. Dessa är ofarliga och utgör ingen säkerhetsrisk. Vi använder cookies för att ge dig en personligt anpassad webbanvändning. En cookie är en text som en webbsida lägger in på din hårddisk. Cookie-filer är harmlösa och kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Vi använder sig av två sorters cookies, beständiga cookies och icke beständiga cookies. (se sidan Information om cookies för mer information ). Du kan när som helst radera de cookies som lagrats på din dator genom att välja att ta bort dem i din webbläsare. I din webbläsare kan du även välja att stänga av all användning av cookies.

Du kan läsa mer om våra cookies på den här sidan


Google Analytics

Vi använder Google Analytics (Google LCC, USA) för att lagra anonym användarstatistik. Vill du inte att detta ska ske kan du surfa anonymt genom olika verktyg och det går även att blockera Google Analytics genom att installera tillägg i din webbläsare.


Loggning och missbruk

När du använder tjänsten eller besöker våra webbsidor loggas uppgifter på våra servrar. Loggfilerna innehåller t.ex. uppgifter om när tjänsten nyttjats och från vilken ip adress. Loggfiler används för att stävja missbruk av tjänsten, för att ta fram statistik som är anonym eller för att hitta fel i tjänsten och avhjälpa dessa. Om det finns anledning för oss att misstänka missbruk av tjänsten kan vi komma att kombinera personuppgifter och data från olika källor i syfte att säkerställa att villkoren för tjänsten, inklusive denna integritetspolicy, inte bryts.

Datainspektionen Anser du att vi i vår hantering av personuppgifter bryter mot lagen kan du anmäla detta till Datainspektionen:


Ändring av policy dokument

Vi har alltid rätt att ändra vår policy när detta behövs för att följa nya lagar och myndighetsbeslut. Vi uppmanar dig som Användare att hålla dig uppdaterad med vår policy och ändringar som publiceras här. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av våra tjänster förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas på annat sätt än publicering här. Genom att fortsätta använda våra tjänster anses Användaren vara införstådd med vår policy.

Detta dokument uppdateras löpande.