Villkor och regler

1. Tillämpning

Dessa villkor och regler gäller för tjänster som tillhandahålls av Club 24 AB, org.nr 556667-2530, under varumärket Linje24 (”Tjänsten”).

Användning av Linje24:s tjänster förutsätter att du ("Användare") accepterar dessa villkor och regler, vilket du också bekräftar när du använder Tjänsten eller genomför ett köp.

2. Tjänsten

Club 24 AB förmedlar telekommunikationstjänster, under varumärket Linje24. På vår webbplats linje24.se hittar du information om vilka specifika tjänster vi erbjuder och på vilka sätt du kan använda dem.

3. Tjänstens tillgänglighet

Förköpta samtalsminuter och andra tjänster är tillgängliga när Tjänsten är tänkt att användas eller vid den tid som överenskommits under förutsättning att betalning har erlagts.

Normalt har du tillgång till Tjänsten inom 48 timmar, avvikelser kan dock förekomma t.ex. i samband med helgdagar eller vid hög arbetsbelastning.

4. Regler för användning av Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten, kräver vi att du som användare:

 • Har fyllt 18 år.
 • Är betalningsansvarig och handlar för egen räkning med egna medel.
 • Inte är omyndigförklarad eller under förmyndarskap.
 • Inte är under påverkan av en psykisk störning.
 • Inte har försatts i personlig konkurs.
 • Inte använder Linje24:s tjänster för någon form av kommersiellt eller företagsrelaterat bruk.
 • Inte begår eller främjar kriminella handlingar genom användningen av Linje24:s tjänster.
 • Använder Linje24:s tjänster på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt, utan att agera kränkande, rasistiskt, oetiskt, hotfullt eller på annat sätt olämpligt.
 • Upprätthåller integritet och sekretess vid användning av Linje24:s tjänster.
 • Accepterar att all kommunikation och interaktion sker i enlighet med gällande lagar och regler.

5. Rätten att stänga av Användare

Club 24 AB förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om att stänga av användare från Linje24. Avstängning kan till exempel ske till följd av klagomål, brott mot dessa villkor eller våra policys, om du inte betalar fakturor för våra tjänster när de förfaller till betalning eller om Tjänsten används på ett sätt som kan orsaka Linje24 eller tredjeman skada.

6. Priser

Vid användning av Linje24 gäller de priser som anges på webbplatsen. Alla priser anges inklusive moms. Priserna inkluderar inte telefonoperatörens eventuella samtalstaxa, betalningsavgifter eller andra tillkommande avgifter som är utom vår kontroll.

7. Betalningsmetoder

Betalning för tjänsterna på Linje24 sker med de betalningsmetoder som anges på webbplatsen. För att kunna erbjuda olika betalningsmetoder behöver vi dela dina orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. All kommunikation från webbplatsen till betalleverantören krypteras och uppfyller kraven för säkra betalningar. Inga kortuppgifter vare sig registreras eller lagras av oss. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy.

Med fakturabetalning via vår samarbetspartner Akova Finans specificeras dina telefonsamtal, med datum och tid, antal samtalsminuter och pris per samtal. Betalning av fakturan ska ske senast inom tjugo (20) dagar från fakturans utställandedatum. Ingen fakturaavgift tillkommer. Vid dröjsmål med betalningen utgår ränta enligt räntelagen och en påminnelseavgift om 60 kr.

8. Ångerrätt

Som kund har du 14 dagars ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag då du genomförde köpet. Ångerrätten gäller dock inte då Tjänsten är utförd, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att Tjänsten ska utföras inom ångerfristen och accepterat att det då inte finns någon ångerrätt när Tjänsten har påbörjats.

Du har alltså rätt att ångra ditt köp av samtalsminuter i upp till 14 dagar efter att köpet genomfördes. Om du väljer att nyttja dina samtalsminuter inom ångerfristen så är ångerrätten förbrukad och du har inte längre rätt att ångra ditt köp.

Om du önskar ångra ditt köp, ber vi dig kontakta vår kundservice via e-mail eller telefon. Du kan även ångra ditt köp genom att fylla i Konsumentverkets ångerrättsblankett, som du sedan mejlar in till vår kundservice.

Återbetalning sker så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt, under förutsättning att du ångrat dig inom ångerfristen och inte har hunnit nyttja Tjänsten.

9. Kvalitetsarbete

Med kunden i fokus arbetar vi målmedvetet och proaktivt för att säkerställa och kontrollera kvaliteten på alla våra tjänster:

 • Vi ska arbeta och leverera Tjänsten på ett ansvarsfullt, omtänksamt och respektfullt sätt.
 • Via kontinuerlig dialog med våra kunder för vi kvalitetsarbetet framåt och orsakerna till kundmissnöje ska dokumenteras och utvärderas för att göra förbättringar.
 • Vi ska hålla oss informerade om de krav som ställs på oss och anpassa Tjänsten så att kunden får ett trivsamt och professionellt bemötande.

10. Klagomål och synpunkter

Vi strävar efter att ha så nöjda kunder som möjligt och är därför angelägna om att få veta om du som Användare är missnöjd eller har synpunkter på Tjänsten. Hjälp oss att bli bättre genom att skicka dina synpunkter till oss per e-post: support@club24.se.

11. Immateriella rättigheter

Club 24 AB äger samtliga rättigheter, inklusive varumärke, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Tjänsten. Det är inte tillåtet att som Användare av Tjänsten kopiera, modifiera, distribuera eller på annat sätt sprida information och innehåll från Tjänsten till allmänheten via internet eller på annat sätt.

12. Integritet och sekretess

Som användare av Tjänsten är du ansvarig för att upprätthålla högsta möjliga nivå av integritet och sekretess. Detta innebär att du inte får avslöja eller sprida konfidentiell information som erhålls under tjänstens användning, inte heller får du spara konversationer eller annat innehåll utan samtycke. Överträdelse kan leda till omedelbar avstängning och rättsliga åtgärder.

13. Hantering av personuppgifter

Club 24 AB värnar om din integritet och anonymitet. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR (EU General Data Protection Regulation).

Club 24 AB sparar bara nödvändig information och behandlar dina uppgifter konfidentiellt. All kontakt med modellerna sker anonymt. Våra modeller kan inte se vem du är eller vilket nummer du ringer från eller med någon annan information som registreras vid användning av Linje24 eller vid kontakt med kundsupport.

Vi samlar endast in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

14. Force Majeure

Club 24 AB är befriade från ansvar och ersätter inte skada vid fel eller dröjsmål till följd av strejk, strömavbrott, eldsvåda, annan naturkatastrof, myndighetsåtgärd eller andra omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunnat förutse och vars följder Club 24 AB inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Föreligger hinder att tillgängliggöra Tjänsten eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet i detta stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

15. Ändringar och tillägg

Dessa villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss.

Aktuella villkor finns publicerade på webbplatsen och du som användare ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

16. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd genom diskussion med Club 24 AB som du kontaktar via webbplatsens kundsupport.

Om en tvist inte kan lösas i samförstånd med Club 24 AB, kan du som kund vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), som kan pröva ditt ärende utan kostnad. Du hittar mer information om ARN på www.arn.se.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

I sista hand ska tvisten lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

17. Kontaktuppgifter

Kundtjänsten är öppen alla dagar mellan 08.00 – 24.00.

Telefon: +46 (0)8-505 222 10
E-post: support@club24.se

Club 24 AB
Muskotvägen 4
123 55 Farsta, Sweden

Org.nummer: 556667-2530
VAT-nummer: SE556667253001